วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

ววัดโพธธิสมภรณณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัด โพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่บนถนนเพาะนิยม เลขที่ 22 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ มีเนื้อที่ 40 ไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2449 ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์ โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร

ในระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่”เพราะ แต่เดิมมีเพียงวัดมัชฌิมาวาส ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “วัดเก่า” ด้วยพบร่องรอยเป็นวัดร้างมาก่อน มีเจดีย์ศิลาแลงเก่าแก่และพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก และได้กราบอาราธนา พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) เจ้าคณะเมืองอุดรธานี จากวัดมัชฌิมาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสวัด ต่อมาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) ได้นำความขึ้นกราบทูลขอชื่อต่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) ผู้สร้างวัดนี้โดยมีเจ้าอาวาสตามลำดับต่อไปนี้

รูปที่ 1 พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) พ.ศ. 2450-2465

รูปที่ 2 พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) พ.ศ. 2466-2505

รูปที่ 3 พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) พ.ศ. 2505 – ปัจจุบัน

ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญอยู่ 5 อย่าง

1. “พระพุทธรัศมี” พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย อายุประมาณ 600 ปี

2. พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประธานพร สมัยลพบุรี อายุประมาณ 1,300 ปี ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มฝาผนังพระอุโบสถด้านหลัง

3. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้หน่อมาจากรัฐบาลประเทศศรีลังกา ที่มอบแก่รัฐบาลไทย พ.ศ. 2493 นำมาปลูกไว้ด้านทิศเหนือพระอุโบสถ

4. รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยศิลาแลง มีอายุ 200 ปีเศษ ประดิษฐานไว้ในมณฑป ด้านทิศเหนือพระอุโบสถ

5. พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ 3 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก คติธรรมคำสอน อัฐิธาตุพระอรหันตสาวก และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549

โทร: 095-647-3251 (คุณเคท)
        080-421-0654 (คุณเคเรน)
        095-663-4924 (คุณก้อย)
ไลน์ ไอดี: the_gallery_ud หรือ nooren
จีพีเอส :: 17.407305,102.762611